LƯU TRỮ SỐ rút ra

GIỜ MỞ:Thứ Hai-Chủ Nhật 00:00-24:00
rút ra thời gian 2021-04-22 22:32:00
20210422-1352
rút ra kết quả
61480
rút ra thời gian 2021-04-22 22:31:00
20210422-1351
rút ra kết quả
11789
rút ra thời gian 2021-04-22 22:30:00
20210422-1350
rút ra kết quả
08996
rút ra thời gian 2021-04-22 22:29:00
20210422-1349
rút ra kết quả
69308
rút ra thời gian 2021-04-22 22:28:00
20210422-1348
rút ra kết quả
42924
rút ra thời gian 2021-04-22 22:27:00
20210422-1347
rút ra kết quả
57669
rút ra thời gian 2021-04-22 22:26:00
20210422-1346
rút ra kết quả
73589
rút ra thời gian 2021-04-22 22:25:00
20210422-1345
rút ra kết quả
48843
rút ra thời gian 2021-04-22 22:24:00
20210422-1344
rút ra kết quả
81494
rút ra thời gian 2021-04-22 22:23:00
20210422-1343
rút ra kết quả
17600
rút ra thời gian 2021-04-22 22:22:00
20210422-1342
rút ra kết quả
40690
rút ra thời gian 2021-04-22 22:21:00
20210422-1341
rút ra kết quả
24540
rút ra thời gian 2021-04-22 22:20:00
20210422-1340
rút ra kết quả
10394
rút ra thời gian 2021-04-22 22:19:00
20210422-1339
rút ra kết quả
52851
rút ra thời gian 2021-04-22 22:18:00
20210422-1338
rút ra kết quả
13640
rút ra thời gian 2021-04-22 22:17:00
20210422-1337
rút ra kết quả
94697
rút ra thời gian 2021-04-22 22:16:00
20210422-1336
rút ra kết quả
88615
rút ra thời gian 2021-04-22 22:15:00
20210422-1335
rút ra kết quả
87588
rút ra thời gian 2021-04-22 22:14:00
20210422-1334
rút ra kết quả
08816
rút ra thời gian 2021-04-22 22:13:00
20210422-1333
rút ra kết quả
79509
rút ra thời gian 2021-04-22 22:12:00
20210422-1332
rút ra kết quả
65042
rút ra thời gian 2021-04-22 22:11:00
20210422-1331
rút ra kết quả
29572
rút ra thời gian 2021-04-22 22:10:00
20210422-1330
rút ra kết quả
21697
rút ra thời gian 2021-04-22 22:09:00
20210422-1329
rút ra kết quả
63533
rút ra thời gian 2021-04-22 22:08:00
20210422-1328
rút ra kết quả
47934
rút ra thời gian 2021-04-22 22:07:00
20210422-1327
rút ra kết quả
87237
rút ra thời gian 2021-04-22 22:06:00
20210422-1326
rút ra kết quả
55046
rút ra thời gian 2021-04-22 22:05:00
20210422-1325
rút ra kết quả
89027
rút ra thời gian 2021-04-22 22:04:00
20210422-1324
rút ra kết quả
98520
rút ra thời gian 2021-04-22 22:03:00
20210422-1323
rút ra kết quả
66695
rút ra thời gian 2021-04-22 22:02:00
20210422-1322
rút ra kết quả
65057
rút ra thời gian 2021-04-22 22:01:00
20210422-1321
rút ra kết quả
79703
rút ra thời gian 2021-04-22 22:00:00
20210422-1320
rút ra kết quả
16603