LƯU TRỮ SỐ rút ra

GIỜ MỞ:Thứ Hai-Chủ Nhật 00:00-24:00
rút ra thời gian 2020-09-21 14:51:00
20200921-891
rút ra kết quả
97358
rút ra thời gian 2020-09-21 14:50:00
20200921-890
rút ra kết quả
95570
rút ra thời gian 2020-09-21 14:49:00
20200921-889
rút ra kết quả
15160
rút ra thời gian 2020-09-21 14:48:00
20200921-888
rút ra kết quả
62174
rút ra thời gian 2020-09-21 14:47:00
20200921-887
rút ra kết quả
61774
rút ra thời gian 2020-09-21 14:46:00
20200921-886
rút ra kết quả
88445
rút ra thời gian 2020-09-21 14:45:00
20200921-885
rút ra kết quả
30274
rút ra thời gian 2020-09-21 14:44:00
20200921-884
rút ra kết quả
03896
rút ra thời gian 2020-09-21 14:43:00
20200921-883
rút ra kết quả
73557
rút ra thời gian 2020-09-21 14:42:00
20200921-882
rút ra kết quả
47094
rút ra thời gian 2020-09-21 14:41:00
20200921-881
rút ra kết quả
82826
rút ra thời gian 2020-09-21 14:40:00
20200921-880
rút ra kết quả
22431
rút ra thời gian 2020-09-21 14:39:00
20200921-879
rút ra kết quả
29918
rút ra thời gian 2020-09-21 14:38:00
20200921-878
rút ra kết quả
62828
rút ra thời gian 2020-09-21 14:37:00
20200921-877
rút ra kết quả
82813
rút ra thời gian 2020-09-21 14:36:00
20200921-876
rút ra kết quả
46172
rút ra thời gian 2020-09-21 14:35:00
20200921-875
rút ra kết quả
11325
rút ra thời gian 2020-09-21 14:34:00
20200921-874
rút ra kết quả
19595
rút ra thời gian 2020-09-21 14:33:00
20200921-873
rút ra kết quả
95730
rút ra thời gian 2020-09-21 14:32:00
20200921-872
rút ra kết quả
61842
rút ra thời gian 2020-09-21 14:31:00
20200921-871
rút ra kết quả
56861
rút ra thời gian 2020-09-21 14:30:00
20200921-870
rút ra kết quả
12780
rút ra thời gian 2020-09-21 14:29:00
20200921-869
rút ra kết quả
30770
rút ra thời gian 2020-09-21 14:28:00
20200921-868
rút ra kết quả
67507
rút ra thời gian 2020-09-21 14:27:00
20200921-867
rút ra kết quả
29712
rút ra thời gian 2020-09-21 14:26:00
20200921-866
rút ra kết quả
43839
rút ra thời gian 2020-09-21 14:25:00
20200921-865
rút ra kết quả
30148
rút ra thời gian 2020-09-21 14:24:00
20200921-864
rút ra kết quả
66627
rút ra thời gian 2020-09-21 14:23:00
20200921-863
rút ra kết quả
33437
rút ra thời gian 2020-09-21 14:22:00
20200921-862
rút ra kết quả
20159
rút ra thời gian 2020-09-21 14:21:00
20200921-861
rút ra kết quả
74820
rút ra thời gian 2020-09-21 14:20:00
20200921-860
rút ra kết quả
07954
rút ra thời gian 2020-09-21 14:19:00
20200921-859
rút ra kết quả
97265
rút ra thời gian 2020-09-21 14:18:00
20200921-858
rút ra kết quả
42543
rút ra thời gian 2020-09-21 14:17:00
20200921-857
rút ra kết quả
24123
rút ra thời gian 2020-09-21 14:16:00
20200921-856
rút ra kết quả
39920
rút ra thời gian 2020-09-21 14:15:00
20200921-855
rút ra kết quả
05185
rút ra thời gian 2020-09-21 14:14:00
20200921-854
rút ra kết quả
96800
rút ra thời gian 2020-09-21 14:13:00
20200921-853
rút ra kết quả
37640
rút ra thời gian 2020-09-21 14:12:00
20200921-852
rút ra kết quả
01127
rút ra thời gian 2020-09-21 14:11:00
20200921-851
rút ra kết quả
86028
rút ra thời gian 2020-09-21 14:10:00
20200921-850
rút ra kết quả
64168
rút ra thời gian 2020-09-21 14:09:00
20200921-849
rút ra kết quả
08746
rút ra thời gian 2020-09-21 14:08:00
20200921-848
rút ra kết quả
83379
rút ra thời gian 2020-09-21 14:07:00
20200921-847
rút ra kết quả
17049
rút ra thời gian 2020-09-21 14:06:00
20200921-846
rút ra kết quả
48280
rút ra thời gian 2020-09-21 14:05:00
20200921-845
rút ra kết quả
95993
rút ra thời gian 2020-09-21 14:04:00
20200921-844
rút ra kết quả
25274
rút ra thời gian 2020-09-21 14:03:00
20200921-843
rút ra kết quả
01633
rút ra thời gian 2020-09-21 14:02:00
20200921-842
rút ra kết quả
52703
rút ra thời gian 2020-09-21 14:01:00
20200921-841
rút ra kết quả
06983
rút ra thời gian 2020-09-21 14:00:00
20200921-840
rút ra kết quả
87180