LƯU TRỮ SỐ rút ra

GIỜ MỞ:Thứ Hai-Chủ Nhật 00:00-24:00
rút ra thời gian 2020-07-06 20:37:00
20200706-1237
rút ra kết quả
00016
rút ra thời gian 2020-07-06 20:36:00
20200706-1236
rút ra kết quả
37522
rút ra thời gian 2020-07-06 20:35:00
20200706-1235
rút ra kết quả
91489
rút ra thời gian 2020-07-06 20:34:00
20200706-1234
rút ra kết quả
24039
rút ra thời gian 2020-07-06 20:33:00
20200706-1233
rút ra kết quả
48766
rút ra thời gian 2020-07-06 20:32:00
20200706-1232
rút ra kết quả
61398
rút ra thời gian 2020-07-06 20:31:00
20200706-1231
rút ra kết quả
10130
rút ra thời gian 2020-07-06 20:30:00
20200706-1230
rút ra kết quả
49208
rút ra thời gian 2020-07-06 20:29:00
20200706-1229
rút ra kết quả
65578
rút ra thời gian 2020-07-06 20:28:00
20200706-1228
rút ra kết quả
40683
rút ra thời gian 2020-07-06 20:27:00
20200706-1227
rút ra kết quả
39676
rút ra thời gian 2020-07-06 20:26:00
20200706-1226
rút ra kết quả
42803
rút ra thời gian 2020-07-06 20:25:00
20200706-1225
rút ra kết quả
16429
rút ra thời gian 2020-07-06 20:24:00
20200706-1224
rút ra kết quả
55383
rút ra thời gian 2020-07-06 20:23:00
20200706-1223
rút ra kết quả
66929
rút ra thời gian 2020-07-06 20:22:00
20200706-1222
rút ra kết quả
73140
rút ra thời gian 2020-07-06 20:21:00
20200706-1221
rút ra kết quả
68952
rút ra thời gian 2020-07-06 20:20:00
20200706-1220
rút ra kết quả
42547
rút ra thời gian 2020-07-06 20:19:00
20200706-1219
rút ra kết quả
86992
rút ra thời gian 2020-07-06 20:18:00
20200706-1218
rút ra kết quả
21725
rút ra thời gian 2020-07-06 20:17:00
20200706-1217
rút ra kết quả
27201
rút ra thời gian 2020-07-06 20:16:00
20200706-1216
rút ra kết quả
25359
rút ra thời gian 2020-07-06 20:15:00
20200706-1215
rút ra kết quả
92531
rút ra thời gian 2020-07-06 20:14:00
20200706-1214
rút ra kết quả
53635
rút ra thời gian 2020-07-06 20:13:00
20200706-1213
rút ra kết quả
32014
rút ra thời gian 2020-07-06 20:12:00
20200706-1212
rút ra kết quả
58705
rút ra thời gian 2020-07-06 20:11:00
20200706-1211
rút ra kết quả
09745
rút ra thời gian 2020-07-06 20:10:00
20200706-1210
rút ra kết quả
43113
rút ra thời gian 2020-07-06 20:09:00
20200706-1209
rút ra kết quả
53867
rút ra thời gian 2020-07-06 20:08:00
20200706-1208
rút ra kết quả
92573
rút ra thời gian 2020-07-06 20:07:00
20200706-1207
rút ra kết quả
27272
rút ra thời gian 2020-07-06 20:06:00
20200706-1206
rút ra kết quả
86686
rút ra thời gian 2020-07-06 20:05:00
20200706-1205
rút ra kết quả
69336
rút ra thời gian 2020-07-06 20:04:00
20200706-1204
rút ra kết quả
71569
rút ra thời gian 2020-07-06 20:03:00
20200706-1203
rút ra kết quả
66903
rút ra thời gian 2020-07-06 20:02:00
20200706-1202
rút ra kết quả
55896
rút ra thời gian 2020-07-06 20:01:00
20200706-1201
rút ra kết quả
68773
rút ra thời gian 2020-07-06 20:00:00
20200706-1200
rút ra kết quả
73403