LƯU TRỮ SỐ rút ra

GIỜ MỞ:Thứ Hai-Chủ Nhật 00:00-24:00
rút ra thời gian 2020-01-21 02:18:00
20200121-138
rút ra kết quả
64115
rút ra thời gian 2020-01-21 02:17:00
20200121-137
rút ra kết quả
79599
rút ra thời gian 2020-01-21 02:16:00
20200121-136
rút ra kết quả
86442
rút ra thời gian 2020-01-21 02:15:00
20200121-135
rút ra kết quả
45609
rút ra thời gian 2020-01-21 02:14:00
20200121-134
rút ra kết quả
62391
rút ra thời gian 2020-01-21 02:13:00
20200121-133
rút ra kết quả
75547
rút ra thời gian 2020-01-21 02:12:00
20200121-132
rút ra kết quả
66806
rút ra thời gian 2020-01-21 02:11:00
20200121-131
rút ra kết quả
34659
rút ra thời gian 2020-01-21 02:10:00
20200121-130
rút ra kết quả
90495
rút ra thời gian 2020-01-21 02:09:00
20200121-129
rút ra kết quả
56721
rút ra thời gian 2020-01-21 02:08:00
20200121-128
rút ra kết quả
37939
rút ra thời gian 2020-01-21 02:07:00
20200121-127
rút ra kết quả
40159
rút ra thời gian 2020-01-21 02:06:00
20200121-126
rút ra kết quả
43507
rút ra thời gian 2020-01-21 02:05:00
20200121-125
rút ra kết quả
82481
rút ra thời gian 2020-01-21 02:04:00
20200121-124
rút ra kết quả
30400
rút ra thời gian 2020-01-21 02:03:00
20200121-123
rút ra kết quả
13531
rút ra thời gian 2020-01-21 02:02:00
20200121-122
rút ra kết quả
33739
rút ra thời gian 2020-01-21 02:01:00
20200121-121
rút ra kết quả
46707
rút ra thời gian 2020-01-21 02:00:00
20200121-120
rút ra kết quả
65982