LƯU TRỮ SỐ rút ra

GIỜ MỞ:Thứ Hai-Chủ Nhật 00:00-24:00
rút ra thời gian 2024-07-18 10:19:00
20240718-619
rút ra kết quả
6 1 6 3 2
rút ra thời gian 2024-07-18 10:18:00
20240718-618
rút ra kết quả
6 4 2 8 8
rút ra thời gian 2024-07-18 10:17:00
20240718-617
rút ra kết quả
3 3 7 7 7
rút ra thời gian 2024-07-18 10:16:00
20240718-616
rút ra kết quả
3 1 1 9 8
rút ra thời gian 2024-07-18 10:15:00
20240718-615
rút ra kết quả
5 4 3 7 1
rút ra thời gian 2024-07-18 10:14:00
20240718-614
rút ra kết quả
1 0 8 9 8
rút ra thời gian 2024-07-18 10:13:00
20240718-613
rút ra kết quả
8 7 0 8 9
rút ra thời gian 2024-07-18 10:12:00
20240718-612
rút ra kết quả
0 5 5 9 8
rút ra thời gian 2024-07-18 10:11:00
20240718-611
rút ra kết quả
2 3 4 5 2
rút ra thời gian 2024-07-18 10:10:00
20240718-610
rút ra kết quả
6 5 6 9 4
rút ra thời gian 2024-07-18 10:09:00
20240718-609
rút ra kết quả
4 4 9 3 2
rút ra thời gian 2024-07-18 10:08:00
20240718-608
rút ra kết quả
2 8 6 0 4
rút ra thời gian 2024-07-18 10:07:00
20240718-607
rút ra kết quả
9 0 3 5 3
rút ra thời gian 2024-07-18 10:06:00
20240718-606
rút ra kết quả
6 2 7 3 2
rút ra thời gian 2024-07-18 10:05:00
20240718-605
rút ra kết quả
5 6 4 7 4
rút ra thời gian 2024-07-18 10:04:00
20240718-604
rút ra kết quả
2 5 4 6 4
rút ra thời gian 2024-07-18 10:03:00
20240718-603
rút ra kết quả
8 9 1 1 3
rút ra thời gian 2024-07-18 10:02:00
20240718-602
rút ra kết quả
5 8 5 8 6
rút ra thời gian 2024-07-18 10:01:00
20240718-601
rút ra kết quả
5 7 3 3 1
rút ra thời gian 2024-07-18 10:00:00
20240718-600
rút ra kết quả
9 6 3 1 8